donderdag 10 september 2015

'Samen horen'

Dorkas (Handelingen 9:36b)
In haar pogen om anderen te dienen, sprong zij niet verder dan haar polsstok lang was. En dat is een kunst op zichzelf. Want meestal heb je als mens de neiging meer van jezelf te eisen dan reëel is. Toch is dat dwaas!
Natuurlijk, er zijn altijd mensen die je willen dwingen tot prestaties, die je vermogen verre te boven gaan. Maar God doet dat in geen geval.
Wat Hij wel vraagt is, dat je je roeping serieus neemt om als mens naar Zijn bedoeling te leven. Juist dan ontdek je dat geloofsoverdracht op veel manieren plaats kan vinden.
Als mens kun je pas dan gelukkig zijn, als je het gevoel hebt met de creatieve krachten die God je heeft gegeven, daadwerkelijk uit de voeten te kunnen...
Dáárom gaat het in je leven: de weg te gaan die God je wijst én het werk te doen waarvoor Hij je geschikt heeft gemaakt.Blz.31
Je opdracht (Lukas 18:40)
Het is duidelijk dat Jezus keuzes heeft moeten maken. Telkens opnieuw heeft Hij zaken, waarmee het leven Hem confronteerde, tegen elkaar moeten afwegen en Zichzelf prioriteiten moeten stellen. Ook voor Hem telde een etmaal tenslotte 24 uur en ook Hij moest het als ieder ander mens doen met één paar handen, één paar voeten en een lichaam dat maar over een bepaalde hoeveelheid energie beschikte. Nooit liet Hij zich om welke reden dan ook daarvan afbrengen, terwijl het evenmin in Zijn hoofd opkwam zich in dat opzicht door anderen de wet te laten voorschrijven.
Het is goed jezelf daarop zo nu en dan te bezinnen. Zijn de zaken waaraan ik mijn tijd besteed de moeite waard? Liggen ze in de lijn van het doel dat mijn leven heeft?
Als je bereid bent die overweging voorrang te geven, dan kom je vroeg of laat tot de ontdekking, dat er steeds meer tekening in je leven komt. Langzaam maar zeker groei je dan naar de verwezenlijking van Gods bedoeling met je leven. Daarom steeds opnieuw naar God luisteren.

Blz. 53
Spreuken 16: 3
Hier ben ik, Heer, de dag gaat weer beginnen
En ook voor mij wacht er een nieuwe taak
Ik wil mij daarop biddend gaan bezinnen
zodat ik geen verkeerde keuzes maak
Wilt U vooral mijn denken helder houden
wanneer het werk mij straks weer overspoelt
en ik geneigd ben in paniek te raken
omdat mijn geest de chaos al voorvoelt
Laat mij Uw leiding duidelijk ervaren
ook als het om de kleinste dingen gaat
Leer mij vooral de zaken aan te pakken
waarmee mijn levensopdracht valt of staat
Wil mij daartoe Uw plan opnieuw ontvouwen
opdat ik goed de weg kan overzien
waarlangs ik juist vandaag zal moeten lopen
ook al begrijp ik er niet alles van misschien
Ik geef mijn bezigheden aan U over
zodat ik rustig aan het werk kan gaan
omdat ik weet: U wilt mij erbij helpen
en U zult met Uw zegen naast mij staan.
Amen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten